امانت‌گیرنده، امانت‌گیر 

شخصی که کتاب و مواد دیگر را از کتابخانه به امانت می‌گیرد. اکثر کتابخانه‌ها از کاربران می‌خواهند که برای دریافت مزایای امانت که با صدور کارت کتابخانه به کاربر اعطا می‌شود، ثبت‌نام کنند. معمولاً برای متقاضیان جدید، شکلی از شناسایی ضروری است. البته همه‌ٔ مراجعان کتابخانه، امانت‌گیرندگان ثبت‌نام‌شده نیستند- در ایالات متحده‌، در اکثر کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های آکادمیک که از بودجه‌ٔ دولتی استفاده می‌کنند، اشخاص ثبت‌نام‌نشده نیز می‌توانند از مواد مرجع و اقلام موجود در مجموعه‌ٔ گردشی منابع، بدون بیرون‌بردن آن‌ها از محوطه‌ٔ کتابخانه، استفاده کنند. مزایایی که فرد امانت‌گیرنده از آن‌ها برخوردار می‌شود بر مبنای وضعیت امانت‌گیرندگی هر فرد مشخص می‌گردند.

نیز نگاه کنید به:

delinquent borrower