رقومی‌زاد 

واژه‌ٔ غیررسمی برای اثری که از ابتدا به شکل الکترونیکی پدید آمده؛ مثل یک پایان‌نامه یا رسالهٔ فرارسانه‌ای، یا یک مجله‌ٔ الکترونیکی که المثنای چاپی ندارد. بر اثر کهنه‌شوندگی سریع تجهیزات و قالب‌های رقومی، تنگناهای مربوط به حفاظت و نگهداری باید مورد توجه قرار گیرند.