قاچاق، قاچاقی 

ضبط بی‌مجوز اجرایی که قبلاً منتشر نشده، برای توزیعی که با نقض حقوق هنرمند یا دارندهٔ حق نشر همراه است. مضبوطات قاچاق معمولاً مضبوطات غیرمجاز مخاطبان از اجراهای زنده یا از موادی هستند که به شکل خصوصی پدید آمده‌اند یا در جلسات ضبط حرفه‌ای خلق شده اما هیچگاه منتشر نشده‌اند. این قبیل مضبوطات، بازار زیرزمینی پررونقی دارند.

مقایسه کنید با:

counterfeiting

نیز نگاه کنید به:

pirated edition