Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

boot

راه‌اندازی، بالاآمدن

در رایانش، واژه‌ٔ عامیانه‌ای که از عبارت «to pull oneself up by one’s bootstraps» (‌روی پای خود ایستادن) گرفته شده و به معنای راه انداختن رایانه است که در نتیجه‌ٔ آن، فایل‌های موجود در سیستم عامل آن به طور خودکار شروع به اجراشدن می‌کنند. در مورد برنامه‌های کاربردی، به جای این واژه از «‌بارشدن‌» (load) استفاده می‌شود.

مترادف با:

boot up

نیز نگاه کنید به:

cold boot; reboot