Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

Boolean

بولی 

نظام منطقی که به‌وسیله‌ٔ «‌جرج بول‌» (‌۱۸۶۴-۱۸۱۵) ابداع شد و به کاربر امکان می‌دهد که در هنگام جستجوی کلیدواژه‌ای در یک فهرست برخط یا داده‌پایگاه کتابنگاشتی، کلمات یا عباراتی را که بیانگر مفاهیم مهم  هستند، با هم ترکیب کند. سه فرمان منطقی (‌که گاهی «عملگر‌» نامیده می‌شوند) در اکثر نرم‌افزارهای جستجو از این قرارند‌:

– فرمان «‌یا‌» (OR) برای گسترش بازیابی از طریق شمول پرسش بر مترادفات و اصطلاحات مرتبط به کار می‌رود.

 نیز نگاه کنید به:

logical sum

مثال‌: violence OR conflict OR aggression

– فرمان «‌و‌» (AND) برای محدودکردن یافته‌های جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر بار که مفهوم دیگری با استفاده از «‌و‌» به عبارت جستجو افزوده می‌شود، جستجو خاص‌تر می‌گردد. در برخی از داده‌پایگاه‌ها و فهرست‌های برخط، فرمان «‌و‌» به طور ضمنی و نهفته تعبیه شده (‌یعنی در جستجوی کلیدواژه‌ای، نیازی به تایپ‌کردن آن نیست). در محیط‌های رابط دیگر، اگر واژه‌ها با «‌و‌» از هم جدا نشوند، به‌عنوان یک عبارت مورد جستجو قرار خواهند گرفت.

نیز نگاه کنید به:

logical product

مثال‌: violence AND television AND children

– فرمان «‌غیر از‌» (NOT) برای خارج‌کردن رکوردهای ناخواسته از نتایج جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نیز نگاه کنید به:

logical difference

مثال‌: television NOT cartoon

هنگامی‌که از دو فرمان بولی متفاوت در یک عبارت جستجوی واحد استفاده شود، برای نشان‌دادن توالی لازم در انجام هر یک از فرمان‌ها (‌نحو پرسش) باید از پرانتز استفاده کرد. این شیوه را دسته‌کردن می‌نامند.

مثال‌: television AND (violence OR aggression) AND children

نیز نگاه کنید به:

proximity; truncation; venn diagram