کتابچه

کتابی در اندازهٔ کوچک یا حاوی متن اندک.

نیز مورد استفاده به صورت مترادف با:

pamphlet