Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

book talk

کتاب‌- کنکاش، کتاب‌- صحبت 

رویدادی که معمولاً در یک کتابخانه، کتابفروشی، یا مؤسسه‌ٔ آموزشی برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود و در آن، پدیدآورنده‌ٔ اثر، یک کتابدار، یا شخص علاقه‌مند دیگری درباره‌ٔ یک کتاب بحث می‌کند و برای تشویق همگان به خواندن آن، گزیده‌هایی از آن را قرائت می‌کند.

املای دیگر‌:

booktalk

نیز نگاه کنید به:

book signing