گزارش کتاب

توصیف واقعی از یک کتاب، که معمولاً به عنوان انجام تکلیف درسی ارائه می‌شود، شامل یک توصیف کتابنگاشتی مختصر (عنوان، نام پدیدآورنده، ناشر، تاریخ نشر، و …) و در مورد داستان، شرحی از پس‌زمینه، دورهٔ زمانی، شخصیت‌های اصلی، و پیرنگ، و در مورد غیرداستان، موضوع اثر و خلاصه‌ای از نحوهٔ پرداخت نویسنده به آن. همچنین ممکن است آموزشگر از دانش‌آموز بخواهد که واکنشی نسبت به اثر ابراز دارد.