فهرست کتابی، فهرستنامه 

فهرست کتابخانه به شکل یک کتاب صحافی‌شده یا آزادبرگی، چه به صورت دستنوشت، چاپی، یا تولیدشده با رایانه. فقط برای مجموعه‌های کوچک می‌توان چنین فهرستی ساخت.