Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

body

تنه، پیکره؛ متن؛ حرف؛ سازمان، نهاد

در چاپ، بخش اصلی کتاب، که با صفحه‌ٔ اول متن آغاز می‌شود و همه‌ٔ پانوشت‌ها و تصاویر، به استثنای پیش‌مطالب و پس‌مطالب را دربرمی‌گیرد. در صحافی، به مجموعه‌ٔ جُزوَک‌هایی که به هم چسب خورده یا دوخته شده‌اند تا برای الصاق جلد مقوایی یا رویه آماده شوند، گفته می‌شود.
متن پیام در نامه‌ٔ الکترونیکی، در برابر سرآیند (‌شامل نشانی پست الکترونیکی فرستنده، نشانی‌(‌های) گیرندگان، موضوع پیام) و هر نوع پاصفحه.
در حروفچینی، هر واحد کوچک مستطیل شکلی از فلز قالب‌ریزی‌شده که در یک سر، دارای یک نویسه‌ٔ برآمده (‌صورت) است که در چاپ سربی، اثر آن بر روی کاغذ می‌ماند.

در این معنا، مترادف با:

shank

نیز اشاره دارد به گروهی از افراد که یک کارکرد رسمی دارند. فهرستنویسان کتابخانه‌ای این موارد را مورد توجه قرار می‌دهند: نهاد تنالگانی، نهاد مرتبط، یا نهاد تابع.