ارجاع کور 

ارجاع متقاطع در یک نمایه یا فهرست، که خواننده را به سرعنوانی هدایت می‌کند که در آن نمایه یا فهرست وجود ندارد.