نسخهٔ کاربنی ناشناس

پیامی که همزمان برای دریافت‌کنندگان متعدد فرستاده می‌شود بدون آن که نام سایر دریافت‌کنندگان برای هر یک از افراد دریافت‌کننده نشان داده شود. این اقدام که ریشه در مکاتبات کاغذی دارد، به یکی از ویژگی‌های اصلی اکثر برنامه‌های ایمیلی تبدیل شده است.

مقایسه کنید با:

blind copy