دوهفته‌نامه، دوهفتگی 

آنچه هر دوهفته یکبار منتشر می‌شود. نیز اشاره دارد به پیایندی که در فواصل دوهفته‌ای منتشر می‌شود.

عملاً مترادف با:

semimonthly