یادداشت زندگینگاشتی

خلاصهٔ کوتاهی از زندگی نویسندهٔ (مصنف، اجراکنندهٔ، …) یک اثر که در انتهای یک کتاب، بر روی لفاف جلد، روی جعبهٔ کتاب، یا در جای دیگری در داخل یا بر روی اثر چاپ می‌شود. آثار تاریخی گاهی حاوی یک بخش یادداشت‌های زندگینگاشتی در پس‌مطالب، شامل اشخاص مهمی است که نامشان در متن آمده. در فهرستنویسی کتابخانه‌ای، وجود یادداشت زندگینگاشتی در ناحیهٔ یادداشت توصیف کتابنگاشتی مورد اشاره قرار می‌گیرد و نام نویسندهٔ یادداشت نیز، اگر اثر اصلی مشخص شده باشد، ذکر می‌گردد.