داستان زندگینگاشتی، داستان زندگینامه‌ای

گزارشی تخیلی از زندگی یک شخص یا اشخاص واقعی، معمولاً بر پایهٔ پژوهش‌های تاریخی. برخی پدیدآورندگان (مانند ایروینگ استون) در رمان‌های زندگینامه‌ای تخصص دارند.

مقایسه کنید با:

autobiographical fiction