زیست‌- کتابنگاشت، زیست‌- کتابنامه، زیست- کتابنگاری

یک اثر مرجع که ترکیبی است از اطلاعات زندگینگاشتی با کتابنگاری، که به شکل مدخل‌های کوتاه زندگینگاشتی همراه با فهرست آثار نوشته‌شده به‌وسیلهٔ صاحب زندگینگاشت، گاهی در بخش‌های جداگانه ، یا به صورت جستارهای زندگینگاشتی طولانی‌تر همراه با فهرست آثار نوشته‌شده به‌وسیلهٔ صاحب زندگینگاشت و در بارهٔ او در پایان هر مدخل، منتشر می‌گردد. اگر موضوع مدخل‌ها نویسندگان باشند، کتابنگاشت ممکن است بررسی‌های انتقادی را نیز شامل شود.

املای دیگر:

bio-bibliography

مقایسه کنید با:

author bibliography