دوگانی، دودویی 

در معنای لغوی، برابر با ۲٫ داده‌های مورد استفاده به عنوان درونداد به یک رایانه‌ٔ رقومی، باید به کدهایی تبدیل شوند که از رقم‌های صفر و یک تشکیل شده‌اند و «بیت» نام دارند. این کدهای دوگانی در قالب مجموعه‌ای از ضربان‌های الکتریکی (‌بیت‌های صفر با ولتاژ پایین و بیت‌های یک با ولتاژ بالاتر) منتقل می‌گردند و به عنوان سلول‌های حافظه ذخیره می‌شوند. هنگامی‌که فایل‌های داده‌ای که در قالب رقومی هستند به عنوان برونداد به نمایش در می‌آیند، سیگنال‌های دوگانی دوباره به نویسه‌ها یا تصاویر اولیه ترجمه می‌شوند. در نشانه‌گذاری دوگانی، ارزش‌ها با جایگاه این دو رقم (‌صفر و یک) نشان داده می‌شوند‌:
۰ ۰ ۰ ۰ جایگاه
۸ ۴ ۲ ۱ ارزش
بنابراین عدد دهدهی ۱۵ در قالب دوگانی به صورت ۱۱۱۱ بیان می‌شود.