دوماهانه، دوماه‌یک‌بار 

آنچه یک ماه در میان (‌شش‌بار در سال) منتشر شود. نیز اشاره دارد به پیایندی که هر یک‌ماه‌درمیان منتشر می‌شود.