دلال کتاب 

کتابفروش، بویژه آن که به معامله‌ٔ ویراست‌ها و کتاب‌های نایاب می‌پردازد.

نیز نگاه کنید به:

antiquarian bookseller