کتابسنجی 

استفاده از روش‌های ریاضی و آماری برای مطالعه و شناسایی الگوهای به‌کارگیری مواد و خدمات در کتابخانه، یا برای تحلیل توسعه‌ٔ تاریخی یک مجموعه‌‌ٔ متنی بخصوص، بویژه وضعیت پدیدآورندگی، نشر، و به‌کارگیری آن. پیش از نیمه‌ٔ قرن بیستم، بررسی کمّی کاربردها و داده‌های کتابنگاشتی، «کتابنگاری آماری» (statistical bibliography) نامیده می‌شد.

نیز نگاه کنید به:

citation analysis; informetrics