کتابشناخت، کتابشناسی، شناخت کتاب 

بررسی و توصیف تاریخی و علمی کتاب به‌مثابه یک شی‌ء فیزیکی، از زمان پیدایش آن در جامعه‌ٔ انسانی تا به امروز، شامل دانش فرایند‌ها و مواد دخیل در ساختن کتاب.

مقایسه کنید با:

codicology