منبع کتابنگاشتی

از نظر کارکردی، بیان یا نمودی از یک اثر، یا یک مادهٔ بخصوص، که مبنای توصیف کتابنگاشتی در فهرستنویسی کتابخانه‌ای (AACR2) است. این منبع ممکن است ملموس (مثل یک اثر چاپی منتشرشده) یا ناملموس (مثل یک متن الکترونیکی) باشد.