ارجاع کتابنگاشتی

استناد مکتوب یا چاپی که حاوی همهٔ اطلاعات لازم برای شناسایی منحصربه‌فرد یک منبع کتابنگاشتی در هر قالب (چاپی، دیداری‌شنیداری، دیجیتالی، …)، منتشرشده یا نشده، باشد. ارجاعات کتابنگاشتی همچنین از طریق قدردانی از اشخاص و سازمان‌هایی که آثار قبلی آنان در پژوهش مذکور اثر داشته‌اند، کمک می‌کنند تا از تمامیت فکری پژوهش، اطمینان حاصل شود. «استاندارد “ANSI/NISO Z39.29” برای ارجاعات کتابنگاشتی» قواعد و رهنمودهای مشروحی (همراه با مثال) برای پدیدآوردن اینگونه ارجاعات برای طیف گستردهٔ مخاطبان (ازجمله پدیدآورندگان ارجاعات کتابنگاشتی، پردازشگرهایی که ارجاعات را منتشر می‌کنند و نمایش می‌دهند، و کاربران نهایی این ارجاعات) ارائه می‌کند.