آموزش کتابنگاشتی، دستوره‌آموزی کتابنگاشتی، آشنایی با کتابخانه

برنامه‌های آموزشی که هدف از طراحی آن، آموزش کاربران کتابخانه درباره‌ٔ چگونگی مکانیابی سریع و کارآمد اطلاعات مورد نیاز می‌باشد. آموزش کتابنگاشتی معمولاً نظام سازماندهی مواد در کتابخانه، ساختار متون منتشر‌شده در حوزه، روش‌های پژوهش در رشته، و پاره‌ای منابع و ابزاهای جست‌و‌جو (‌فهرست‌ها، مراکز نمایه‌سازی‌ و چکیده‌نویسی، داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، …) را دربرمی‌گیرد.
در کتابخانه‌های آکادمیک، آموزش کتابنگاشتی معمولاً مرتبط با درس یا آمیخته با درس است. کتابخانه‌هایی که دارای آزمایشگاه آموزشی مجهز به رایانه هستند می‌توانند به کار عملی در استفاده از فهرست‌های برخط، داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، و منابع اینترنتی بپردازند. جلسات آموزش معمولاً با تدریس توسط کتابدار خدمات آموزشی که مهارت و تجربه‌ٔ ویژه‌ای در روش‌های آموزشی دارد برگزار می‌شوند.

مترادف با:

library instruction; library orientation

مقایسه کنید با:

user education

نیز نگاه کنید به:

information literacy; Instruction Section; Library Instruction Round Table; lifelong learning; LOEX; one-shot; teaching style