جـُستار کتابنگاشتی

جـُستار انتقادی که در آن، کتابنگار متون هسته‌ٔ یک رشته‌ٔ فرعی یا یک حوزه‌ٔ مطالعاتی را مشخص و ارزیابی می‌کند و رهنمودهایی به دانشجویان، پژوهشگران، و کتابداران مسئول مجموعه‌گستری ارائه می‌دهد (‌مثل جستارهای کتابنگاشتی که در ابتدای هر شماره از مجله‌ٔ مروری CHOICE منتشر می‌شود).

مقایسه کنید با:

literature review