Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

bibliographic database

داده‌پایگاه کتابنگاشتی، پایگاه اطلاعاتی کتابنگاشتی

فایل رایانه‌ای متشکل از مدخل‌های الکترونیکی موسوم به رکورد، هر یک حاوی توصیف یک‌شکل از یک سند یا مورد کتابنگاشتی، که معمولاً بر مبنای پدیدآورنده، عنوان، سرعنوان موضوعی (‌توصیفگر)، یا کلیدواژه(ها) قابل بازیابی‌اند. برخی از داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی از نظر دامنه و پوشش، عمومی هستند‌؛ برخی دیگر دسترسی به متون یک رشته‌ٔ بخصوص یا گروهی از رشته‌ها را تأمین می‌کنند. تعداد فزاینده‌ای از داده‌پایگاه‌ها، متن کامل مآخذ نمایه‌شده، یا بخشی از آن مآخذ را فراهم می‌کنند. اکثر داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی دارای حقوق انحصاری هستند و با توافق صدور مجوز از سوی کارگزار، یا مستقیماً از مراکز نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی که آن‌ها را ایجاد کرده‌اند، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.