جفت‌سازی کتابنگاشتی

ایده‌ای که به موجب آن، مقالات پژوهشی حاوی یک استناد مشترک، به گونه‌ای از نظر کتابنگاشتی با هم مرتبط‌اند که احتمال می‌رود مورد علاقهٔ پژوهشگران باشند. بین زمانی که دو یا چند سند در سند ثالثی مورد استناد قرار گرفته باشند، رابطه‌ای مشابه – موسوم به جفت‌سازی هم‌استنادی- برقرار است. نمایه‌سازی استنادی مبتنی بر اصل جفت‌سازی کتابنگاشتی است.

مترادف با:

citation coupling