صاحب کتابنگاشت

شخصی که کتابنگاشت در رابطه با او تدوین می‌شود، مثل آنچه که در سیاهه‌ٔ منابع انتهایی یک جـُستار زندگینگاشتی یا یک زندگینگاشت طولانی (‌و با حجمی برابر با یک کتاب) رخ می‌دهد.

نیز نگاه کنید به:

biobibliography