کتابشناس

شخصی که دانش عمیقی در بارهٔ کتاب، کتابنگاری، و … دارد.