کتاب مقدس

هر کتاب یا اثر مرجع که به عنوان منبع موثق یا قابل اطمینان اطلاعات، مقبولیت عام دارد- غالباً اثری که با ویراست‌های متوالی، روزآمد می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

Bible