نیمسالانه 

آنچه که دو شماره در سال، یا دوبار در سال منتشر شود.