آزمون بتا 

آزمون کاملی از یک سامانه‌ٔ سخت‌افزاری یا نرم‌افزار جدید، مشتمل بر استفاده‌ٔ عملی کاربران در شرایط عملیاتی معمول میدانی، که معمولاً پس از آزمون آلفا که در محیط آزمایشگاهی صورت گرفته، انجام می‌شود.