پرفروش، کتاب پرفروش، نویسنده‌ٔ پرفروش

کتاب بازاری با تبلیغات فراوان که در حال حاضر با چنان تقاضایی در کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌ها رو‌به‌رو شده که نسخه‌های بسیاری از آن به فروش رسیده و به امانت رفته. اکثر روزنامه‌ها و نشریات مروری غالباً سیاهه‌های رتبه‌بندی‌شده‌ای از آثار پرفروش داستانی و غیرداستانی (‌و گاهی ادبیات کودکان) بر مبنای حجم فروش در یک دوره‌ٔ زمانی مشخص منتشر می‌کنند.

مقایسه کنید با:

classic