اقدامات بهینه، بهترین اقدامات

در کاربرد نظریه در وضعیت‌های واقعی، هر گونه روندی که در صورت کاربرد مناسب، همواره نتایج مطلوب‌تری حاصل کند و بنابراین در ارزیابی اثربخشی روش‌های بدیل در انجام یک کار واحد، به عنوان یک نقطه‌ٔ عطف مورد استفاده قرار می‌گیرند. اقدامات بهینه با بررسی شواهد تجربی موفقیت، شناسایی می‌شوند.

مقایسه کنید با:

guidelines; standards