Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

beginning reader

متن نوسوادان

اثر داستانی یا غیرداستانی با تصاویر فراوان که مخصوصاً برای کودکان خردسال طراحی‌شده تا خواندن را یاد بگیرند و در آن، متن سهم مختصری دارد، واژگان و دستور زبان ساده ‌شده، و اندازه‌ٔ حروف بزرگ است. این نوع کتاب‌ها در کتابخانه‌های عمومی در بخش کودک و نوجوان قرار داده می‌شوند.