متن نوسوادان

اثر داستانی یا غیرداستانی با تصاویر فراوان که مخصوصاً برای کودکان خردسال طراحی‌شده تا خواندن را یاد بگیرند و در آن، متن سهم مختصری دارد، واژگان و دستور زبان ساده ‌شده، و اندازه‌ٔ حروف بزرگ است. این نوع کتاب‌ها در کتابخانه‌های عمومی در بخش کودک و نوجوان قرار داده می‌شوند.