نقشه‌ٔ ژرفاسنجی، نقشه‌ٔ ژرفانما

نقشه‌ٔ موضع‌نگاشتی که عمق و عوارض کف دریا، ازجمله حوزه‌های ساحلی (‌خلیج‌ها و خورها) یا برخی از دیگر احجام بزرگ آبی را، معمولاً به وسیله‌ٔ خطوط ترازنما که خطوط «‌هم‌ژرفا‌» نامیده می‌شوند، با یا بدون رنگسایهٔ فرازنما، نشان می‌دهد.