مقیاس خطی

خطی که به صورت مدرج، بر روی یک نقشه یا نمودار- معمولاً در زیر عنوان یا همراه با زیرنویس- کشیده یا چاپ می‌گردد، تا مقیاس نقشه در مقایسه با فواصل واقعی در روی زمین را نشان دهد- مثلاً یک اینچ، نمایانگر ۱۰۰ مایل. در اکثر نقشه‌های نوین، مقیاس خطی هم به مایل (یا فوت) و هم به کیلومتر (یا متر) مدرج می‌شود. برخی مقیاس‌های خطی دو بخش دارند: مقیاس اصلی در سمت راست صفر، و خرده‌مقیاس در سمت چپ صفر، که نشان‌دهندهٔ واحد پایهٔ اندازه‌گیری در تقسیمات یک‌چهارم، یک‌پنجم، و یک‌دهم است.

مترادف با:

graphic scale; linear scale

مقایسه کنید با:

representative fraction; statement of equivalency