باندپهنا، پهنای باند

نهایت قابلیت انتقال یک خط در شبکه‌ٔ ارتباطات الکترونیکی. در ابزارهای دیجیتالی، باندپهنا با بیت یا بایت در ثانیه (bps)، و در ابزارهای قیاسی (= آنالوگ) با هرتز (‌دور در ثانیه) اندازه‌گیری می‌شود. باندپهنا حجم داده‌هایی را که می‌توان در مقدار ثابتی از زمان انتقال داد، تعیین می‌کند و غالباً با عنوان عریض‌باند یا باریک‌باند توصیف می‌شود- که عریض‌باند، قابلیت  بیشتری برای انتقال داده دارد. در طول دوره‌های اوج استفاده، سرعت انتقال را نیز، بویژه در مورد فایل‌های داده‌ای بزرگ (‌تصویری، شنیداری، دیداری) مشخص می‌کند. در اینترنت، ستون فقرات فیبر نوری دارای بالاترین باندپهنا است.

نیز نگاه کنید به:

T1; T3

در پخش گسترده، پهنای باند فرکانس‌ها یا طول‌موج‌ها (‌معمولاً بنا بر توافق رسمی)، به یک ایستگاه رادیو یا تلویزیون برای استفاده‌ٔ خاص آن ایستگاه تخصیص داده می‌شود.