Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

backup

پشتیبان، احتیاطی، پشت گرفتن؛ دو رو زدن

در داده‌پردازی، ساختن نسخه‌ٔ دوم از یک فایل مهم داده‌ای، احتیاطاً برای زمانی که فایل اصلی گم شود، آسیب ببیند، یا از بین برود. نیز اشاره دارد به روندها، تجهیزات، و فایل‌های رایانه‌ای که هدف از ایجاد و نگهداری آن‌ها این است که در صورت ازمیان‌رفتن یا ازکارافتادن سامانه‌های اصلی، مورد استفاده قرار گیرند. در مفهوم عام‌تر، هر راهبردی که طراحی گردد تا اگر روش یا سامانه‌ٔ اصلی و مرجح جواب نداد، پیاده شود.
نیز چاپ‌کردن بر طرف دیگر برگه‌ای که قبلاً بر یک طرف آن چاپ شده است.

املای دیگر‌:

back up