شماره‌ٔ پیشین، شماره‌ٔ قبل، شماره‌ٔ قدیمی، شماره‌ٔ گذشته

هر شماره از یک ادواری که پیش از شماره‌ٔ جاری است. شماره‌های پیشین معمولاً در یک بایگانی از شماره‌های پیشین نگهداری می‌شوند که ممکن است در جایی متفاوت، در بخش ادواری‌های کتابخانه قرار داشته باشد و گاهی به قالب فشرده‌تری مانند ریزفیلم یا ریزبرگه تبدیل می‌شوند. در رکورد فهرست، میزان و گستره‌ٔ بایگانی شماره‌های پیشین در «یادداشت موجودی» ذکر می‌شود.

مترادف با:

back number

نیز نگاه کنید به:

back set dealer