بایگانی شماره‌های پیشین، آرشیو شماره‌های پیشین

همه‌ٔ شماره‌های یک ادواری که پیش از شماره‌ٔ جاری منتشر شده‌اند، و معمولاً در مجلدات سالانه صحافی می‌شوند یا برای صرفه‌جویی در فضا، به ریزفیلم یا ریزبرگه تبدیل می‌گردند. در رکورد فهرست، گستره و حجم‌ بایگانی شماره‌های پیشین در قسمت «یادداشت موجودی» ذکر می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

holdings