خود-نام، نام حقیقی‌، نام راستین‌، نام واقعی‌، نام غیرمستعار‌

یک شخص با نام واقعی خود‌. نیز اشاره به اثری دارد که تحت نام واقعی پدیدآورنده‌، و نه تحت نام مستعار یا دگرنام‌، منتشر می‌شود‌.