نسخهٔ امضاشده

نسخه‌ای از یک کتاب یا اثر منتشرشدهٔ دیگر که به امضای پدیدآورنده رسیده‌. نسخه‌های امضاشده‌، اگر پدیدآورنده بسیار معروف باشد و نسخه‌های امضاشده نادر باشند (مانند یک نشر بسیار محدود)‌، ممکن است برای کلکسیونرها ارزش قابل توجهی داشته باشند‌.

مقایسه کنید با:

inscribed copy