Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

autographed copy

نسخهٔ امضاشده

نسخه‌ای از یک کتاب یا اثر منتشرشدهٔ دیگر که به امضای پدیدآورنده رسیده‌. نسخه‌های امضاشده‌، اگر پدیدآورنده بسیار معروف باشد و نسخه‌های امضاشده نادر باشند (مانند یک نشر بسیار محدود)‌، ممکن است برای کلکسیونرها ارزش قابل توجهی داشته باشند‌.

مقایسه کنید با:

inscribed copy