Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

autobiographical fiction

داستان خودزندگینگاشتی، داستان خودزندگینامه‌ای

اثر ادبی که در آن، زندگی پدیدآورنده- با اندکی تغییر و تبدیل- به صورت داستان عرضه شده. نام‌ها، تاریخ‌ها، و مکان‌ها غالباً تغییر می‌یابند و رویدادها ممکن است بازآفرینی شوند تا تأثیر نمایشی اثر را افزایش دهند، اما داستان همچنان شباهت نزدیکی با زندگی نویسنده دارد.

کوته‌نوشت:

autofiction

مقایسه کنید با:

biographical fiction