تألیف‌، تصنیف‌، پدیدآورندگی‌، پدیدآورده‌، پدیده
اصل یک دستنوشته‌، کتاب‌، یا اثر مکتوب دیگر‌، با ارجاع به پدیدآورنده‌ٔ(‌ها‌ی)‌ آن‌. در مفهوم عام‌تر‌، منشأ یک اندیشه یا اثر خلاق در هر شکل‌، با ارجاع به آفریننده یا ابداع‌کنندهٔ آن‌، مثلاً آهنگساز یک اثر موسیقایی. هنگامی‌که وضعیت پدیدآورندگی یک اثر مجهول‌المؤلف را نتوان با قطعیت مستدل تعیین کرد‌، گفته می‌شود که آن اثر دارای پدیدآورندهٔ ناشناس است‌.
نیز نگاه کنید به:

diffuse authorship; doubtful authorship; mixed responsibility; shared responsibility; spurious work