Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

author’s edition

ویراست پدیدآورنده‌، ویراست مؤلف؛ مجموعهٔ آثار مؤلف، مجموعهٔ آثار پدیدآورنده؛ ویراست متحدالشکل، ویراست همسان

ویراستی از همهٔ آثار منتشرنشده و قبلاً منتشر‌شدهٔ پدیدآورنده‌، که در یک یا چند مجلد همشکل منتشر می‌شود و معمولاً یک عنوان مشترک یا نشانهٔ دیگری بر صفحهٔ عنوان دارد که نشان می‌دهد همهٔ آثار شناخته‌شده، در آن گنجانده شده‌اند‌.

مترادف با:

complete works; uniform edition

مقایسه کنید با:

collected edition

نیز نگاه کنید به:

definitive edition

نیز اشاره به ویراستی دارد که با رضایت و اجازهٔ پدیدآورنده منتشر می‌شود‌ و معمولاً یک ویراست خارجی است که در زمانی منتشرشده‌اند که عناوین موردنظر، غالباً سرقت شده بودند.

نگاه کنید به:

authorized edition