ویراست پدیدآورنده‌، ویراست مؤلف؛ مجموعهٔ آثار مؤلف، مجموعهٔ آثار پدیدآورنده؛ ویراست متحدالشکل، ویراست همسان

ویراستی از همهٔ آثار منتشرنشده و قبلاً منتشر‌شدهٔ پدیدآورنده‌، که در یک یا چند مجلد همشکل منتشر می‌شود و معمولاً یک عنوان مشترک یا نشانهٔ دیگری بر صفحهٔ عنوان دارد که نشان می‌دهد همهٔ آثار شناخته‌شده، در آن گنجانده شده‌اند‌.

مترادف با:

complete works; uniform edition

مقایسه کنید با:

collected edition

نیز نگاه کنید به:

definitive edition

نیز اشاره به ویراستی دارد که با رضایت و اجازهٔ پدیدآورنده منتشر می‌شود‌ و معمولاً یک ویراست خارجی است که در زمانی منتشرشده‌اند که عناوین موردنظر، غالباً سرقت شده بودند.

نگاه کنید به:

authorized edition