کاربر مجاز

شخصی که اجازه دارد از داده‌پایگاه الکترونیکی یا منبع برخط دیگری، تحت شروط مندرج در توافق صدور مجوز از سوی فروشنده (که توسط کتابخانه یا مرکز اطلاعاتی که امکان دسترسی یه آن‌ها را فراهم کرده، امضا شده) استفاده کند. در کتابخانه‌های آکادمیک، کاربران مجاز عموماً هیئت علمی، کارکنان، و دانشجویانی هستند که در این مؤسسه (که از دارندهٔ مجوز، خدمات‌ دریافت می‌کند)، ثبت نام کرده‌اند. در کتابخانه‌های عمومی، کاربران مجاز شامل عموم افرادی می‌شود که از طریق تجهیزات رایانه‌ای واقع در محوطهٔ کتابخانه، یا از راه دور و از طریق سامانه‌ای که فرایند تأیید اصالت را انجام می‌دهد، به منابع موردنظر دسترسی می‌یابند.

نیز نگاه کنید به:

authorized use