استفادهٔ مجاز

هدفی که برای استفاده از محتوای داده‌پایگاه الکترونیکی یا منبع برخط دیگر توسط کارگزار آن‌ها تعیین می‌شود، و معمولاً در توافق صدور مجوز صراحتاً بیان گردیده، و توسط کتابخانه یا سرویس اطلاعاتی نیز که امکان دسترسی به آن‌ها را فراهم می‌کند، امضا شده. اکثر توافقات صدور مجوز به کاربران مجاز،‌اجازهٔ جستجو، بازیابی، نمایش، فروفرستی، و چاپ مطالب، صرفاً برای مصارف آموزشی، پژوهشی، دانشورانه، یا شخصی را می‌دهند. با مسئولیتی که به موجب این مجوز برای تشخیص و جلوگیری از استفادهٔ غیرمجاز تعیین شده، عموماً از مصارف انتفاعی جلوگیری می‌شود.