ویراست مجاز‌، ویرایش مجاز، ویرایش مجوزدار

ویراستی که با اجازهٔ صریح پدیدآورنده یا دارندهٔ حقوق اثر یا- ‌در مورد زندگینگاشت- شخصی که اثر دربارهٔ او است یا- اگر صاحب زندگینگاشت فوت کرده باشد- خانوادهٔ او منتشر می‌شود‌.

متضاد:

unauthorized edition

مقایسه کنید با:

definitive edition