زندگینگاشت مجاز‌، زیست‌نگاشت مجاز، زندگینامهٔ مجوزدار

زندگینگاشتی که با رضایت آشکار و گاهی با همکاری شخص یا- ‌اگر صاحب زندگینگاشت فوت کرده باشد- خانوادهٔ او نوشته می‌شود‌. زندگینگاشت‌های مجاز‌، از جهت سوگیری‌های احتمالی بیش‌تر در معرض دقت نظر بررسی‌کنندگان و منتقدان هستند‌؛ زیرا ممکن است از زندگینگارنده این انتظار بوده باشد که در برابر دسترسی به اطلاعات دست اول و منابع محرمانه‌، از وقایع نامطلوب یا خصوصیات نامطبوع چشمپوشی کند یا آن‌ها را کم‌ رنگ‌تر از واقع ثبت کند‌.

مقایسه کنید با:

unauthorized biography